Detaljerad rapport över inrapporterad tid


Denna rapport visar all tid registrerat under en månad inkluderande de kommentarer som lagts in.
Om kostnad per timme är konfigurerat så är det även möjligt att inkludera en kolumn i rapporten som innehåller uträknad kostnad av den inrapporterade tiden.
Det är möjligt att filtrera rapporten baserat på följande fält:
  • Tidsperiod - vald datumperiod som rapporten ska basera sig på
  • Användare - Antingen alla användare eller en specifik användare
  • Resultatenhet - Det finns möjlighet att koppla ihop varje användare med en resultatenhet. Detta gör det möjligt att filtrera ut tid under användare som tillhör specifik resultatenhet
  • Projekt - Antingen alla eller specifikt projekt
  • Klient - Det finns möjlighet att koppla ihop varje projekt till en klient(/kund). Detta gör det möjligt att filtrera ut tid tillhör specifik klient
  • Typ av tid - På varje projektaktivitet är det möjligt att konfigurera att den är av en viss typ av tid. Möjlig typer av tid är: 'Normala timmar', 'Fakturerbara timmar', 'Lediga timmar' och 'Sjukfrånvarotimmar'. Detta gör det möjligt att filtrera ut tid som tillhör specifik typ av tid

Denna rapport används ofta av konsultbolag som behöver detaljerat underlag för fakterering.
Förutom den normala möjligheten att exportera till Excel finns det även på denna rapport en möjlighet att exportera till XML.

Exempel på detaljerad rapport över inrapporterad tid